Klauzula informacyjna RODO

seryturek.pl Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i innych osób fizycznych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Mleczarnia „TUREK” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwany dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych (IOD);
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych. Funkcję IODO pełni Pan Robert Gruz, z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@turek.com.pl lub tel. +48 696 983 085.

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informujemy, że w związku z korzystaniem z serwisu naturek.pl oraz fanpage’a NaTurek na Facebooku dostępnego pod adresem https:// ww.facebook.com/naturek.ser przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz w ww. klauzuli informacyjnej.

Klauzula RODO dla kontrahentów i partnerów biznesowych

KLAUZULA RODO DLA KONTRAHENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH MLECZARNIA „TUREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Turku ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, Stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] informujemy, jak poniżej:

tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Mleczarnia „TUREK” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek, numer KRS 0000077631, NIP 6681719786, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tożsamość i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowychInspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pan Robert Gruz,
kontakt: tel. +48 696 983 085
Adres email: iod@turek.com.pl
cele przetwarzania danych osobowychCelami przetwarzania danych osobowych są:
1. zawieranie i wykonywanie umów z kontrahentami i partnerami biznesowymi,
2. wykonywanie działań przed zawarciem umów z kontrahentami i partnerami biznesowymi,
3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych oraz strony trzecie.
4. Realizacja umów zlecenie lub umów o dzieło, lub innych rodzajów umów
podstawa prawna przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. a, i/lub b, i/lub f RODO
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych oraz strony trzeciePrawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych oraz strony trzecie są:
1. dochodzenie roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych,
2. zaspokajanie roszczeń kierowanych do administratora danych osobowych lub obrona przed takimi roszczeniami,
3. marketing bezpośredni dotyczący produktów i usług własnych administratora danych osobowych,
4. przesyłanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych,
5. prowadzenia szkoleń
kategorie odnośnych danych osobowychPrzetwarzane dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne osób fizycznych (np. imiona i nazwiska), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów, adresy do korespondencji), a także inne dane osobowe, jeżeli zostały udostępnione (np. stanowiska służbowe).
odbiorcy danych osobowychOdbiorcami danych osobowych mogą być:
1. pozostałe spółki z grupy kapitałowej
MLECZARNI „TUREK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
3. pełnomocnicy reprezentujący administratora danych osobowych,
4. podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości i rachunkowości,
5. osoby, jednostki i instytucje wskazane przez osoby, których dane dotyczą –
w odniesieniu do danych osobowych tych osób,
6. kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,
7. podmioty świadczące usługi z zakresu doradztwa i nadzoru technicznego,
8. osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów,
9. inne podmioty
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, kryteria ustalania tego okresuDane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy oraz pozostających w związku z nią lub do czasu zakończenia sporów wynikłych na tle tej umowy lub pozostających w związku z tą umową lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, lub przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych lub strony trzecie.
informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1. żądania od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
2. przenoszenia danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem możliwości technicznych.
informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychOsoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczegoOsoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
źródło pochodzenia danych osobowychDane osobowe pochodzą:
1. od osoby, której dane dotyczą, lub
2. od kontrahenta
3. lub z centralnych rejestrów takich jak CEIDG, REGON GUS, KRS, baza beneficjentów rzeczywistych lub z innych publicznych źródeł danych osobowych
informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danychPodanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale może być wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia lub realizacji umowy
z administratorem danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, chyba że podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy z administratorem danych osobowych.
informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o  którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODONie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego wyłącznie na profilowaniu.

Informujemy, że w związku z korzystaniem z serwisu naturek.pl oraz fanpage’a NaTurek na Facebooku dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/naturek.ser przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz w ww. klauzuli informacyjnej.